Regulamin

Regulamin Archiwum Diecezjalnego w Płocku

Gdzie jest Bóg, tam jest przyszłość. XLIII Synod Diecezji Płockiej. Prawo partykularne i program odnowy pastoralnej Kościoła Płockiego, Płock 2015, s. 672-673

 

 1. Materiały archiwalne przechowywane w Archiwum Diecezjalnym w Płocku (dalej: Archiwum) stanowią własność Diecezji Płockiej. Zarządza nimi Biskup Płocki. Mogą one być udostępniane Kurii Diecezjalnej Płockiej oraz innym instytucjom i osobom dla celów naukowo-poznawczych.
 2. Nie udostępnia się akt rzeczowych przed upływem 50 lat, a personalnych przed pływem 70 lat od ich wytworzenia. Materiały te mogą być udostępnione jedynie za zgodą dyrektora Archiwum. Decyzją Biskupa Płockiego okres ten, w przypadku niektórych kategorii akt, może zostać skrócony lub wydłużony.
 3. Zezwolenia na korzystanie z akt udziela dyrektor Archiwum na pisemną prośbę zainteresowanego. Prośba ta powinna zawierać następujące dane:
 4. dane personalne;
 5. temat zamierzonej pracy i jej charakter;
 6. materiały archiwalne, z których pragnie korzystać;
 7. zobowiązanie do przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu;
 8. zobowiązanie do dostarczenia jednego egzemplarza zredagowanej pracy do Archiwum;
 9. w przypadku, gdy badacz nie jest samodzielnym pracownikiem naukowym, do prośby o zezwolenie z korzystania z akt winien dołączyć dokument polecający, wydany przez promotora pracy naukowej bądź instytucję zlecającą badania.
 10. Z materiałów archiwalnych wolno korzystać wyłącznie w pracowni Archiwum.
 11. [uchylony]
 12. Osoby korzystające z zasobu archiwalnego nie mogą zmieniać porządku akt, wyjmować dokumentów, czynić na nich notatek, uszkadzać ich itp.
 13. Kopiowania dokumentów przy pomocy dostępnych technik można dokonywać dopiero po uzyskaniu zgody dyrektora Archiwum.
 14. Po ukończeniu kwerendy badacz jest zobowiązany osobiście zwrócić wypożyczone materiały pracownikowi Archiwum.
 15. Publikowanie części lub całości zespołów bądź pojedynczych dokumentów, rysunków, pieczęci, fotografii itp., stanowiących własność Archiwum, wymaga uzyskania odrębnej zgody dyrektora.
 16. W przypadku stwierdzenia uchybień przeciwko przepisom Regulaminu, przeprowadzającemu kwerendę może zostać cofnięte pozwolenie na korzystanie z archiwaliów.
 17. [uchylony]
 18. [uchylony]
 19. Archiwum nie ponosi prawnej odpowiedzialności za publikowanie wyników kwerend genealogicznych.
 20. Wszelkie sprawy nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Dyrektor Archiwum.
Archiwum Diecezjalne w Płocku